Üst bar özel içeriği

UKİM Hakkında Gümrük Süreçleri Bağlamında İnceleme

UKİM NEDİR

UKİM, PTT uhdesinde hizmet veren Uluslararası Kargo İşleme Merkezi- T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. yapılanmasıdır. Türkiye ve diğer ülkeler arasında gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan gönderilerin işlendiği ve İstanbul Başakşehir olarak konumlanmış olan posta işleme merkezi olarak faaliyet göstermektedir.

CODE Gümrük Müşavirliği A.Ş. olarak, son zamanlarda UKİM hakkında sıkça sorular aldığımız için bu yazıyı hazırlama ihtiyacı hissettik.

Ülkemizde ikamet eden Gerçek kişililerin ya da faaliyet gösteren Tüzel kişiliklerin uluslararası e-ticaret siteleri üzerinden yapmış oldukları alışverişler doğrultusunda PTT Yurt Dışı Posta Hizmetleri kapsamında gelen gönderiler UKİM, yani Uluslararası Kargo İşleme Merkezi’ne gelir ve burada tasnif edilir.

E-Ticaret Alışverişlerinde Gümrük Vergilerinden Muafiyetin Kapsamı

07.10.2009 Tarih ve 27369 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 Sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” 45. Maddesi, Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller / Önemli Değeri Olmayan Eşya / Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya hakkında uygulanacak prosedürlere ışık tutmaktadır.

45inci Madde kapsamında;

 • Türkiye gümrük bölgesindeki bir kişiye posta yahut hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve kıymeti her bir sevkiyat başına 150 Avro’yu geçmeyen şahsi kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınacağı,
 • Söz konusu muafiyetin aynı kişi tarafından sürekli kullanılması durumunda sınırlama getirilebileceği,
 • Yine Türkiye gümrük bölgesindeki bir Tüzel kişiye posta yahut Hızlı Kargo ile gelen, ticari bir miktar yahut mahiyet arz etmeyen ve değeri 22 Avro’yu geçmeyen eşya değeri üzerinden maktu bir vergi tahsil edilmek süratiyle ithalinin mümkün olduğu,(Daha önce uygulanan 22 Avro Muafiyeti 15.05.2019 tarihinde yayınlanan 30775 sayılı Resmi Gazete ile kaldırılmıştır)

İfade edilmektedir.

Yurt Dışı Kargo Takip ve Yurt Dışı Gönderi Sorgulama İşlemleri

UKİM eliyle Türkiye’de tasnif edilen kargoların son statüleri http://gonderitakip.ptt.gov.tr/ adresinden takip edilerek bilgi alınabilir.

Kargo takibinde dikkat edilecek unsurlardan bir tanesi gönderici tarafından barkod numarasının siparişiniz aşamasında size verilmiş olmasıdır. Aksi durumda kargonun nerede ve ne statüde olduğunun tespitinde daha fazla efor sarf etmeniz gerekebilir.

Yurt Dışı Gönderi Sorgulama metotlarından bir diğeri de PTT tarafından gönderinin varışına istinaden gönderilen ihbarnamenin UKİM’i arayarak veya ziyaret ederek gönderinin durumunu tespit etmektir.

E-Ticaret Siparişlerinde Ödenecek Vergiler

Posta yoluyla kişisel kullanım amacıyla gelen eşyanın maktu olarak vergilendirilmesinde esas alınacak unsurlar aşağıdaki gibidir;

 • Değeri 1.500 Eur’yu geçmemesi
 • Ağırlığının 30 Kilogramı geçmemesi

Gerekmektedir.

Vergi Oranları:

  • Avrupa Birliği Ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18
  • Diğer Ülkelerden Gelmesi Durumunda %20
  • Kitap veya benzeri yayın için %0
  • ÖTV IV Sayılı Liste kapsamındaki eşya için ilaveten %20 (Bkz VI Sayılı Liste)

Önemli:

Maktu vergiye baz teşkil edilecek fiyatın belirlenmesinde;

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın kıymetinin muafiyet limitleri dahilinde olup olmadığının tespitinde kargo ücreti dikkate alınmayacak, ayrıca aynı gönderici tarafından Türkiye’deki bir alıcı adına gönderilen aynı konşimento muhteviyatı gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının kıymeti birlikte dikkate alınacaktır. Eşyanın sigorta poliçesinde belirtilen kıymetinin yüksek ya da düşük bildirilmiş olduğunun tespiti durumunda, eşyanın kıymeti ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir(2014/7-21.03.2014).”

2014/7 Sayılı Genelgenin 5. Fıkrası önemlidir

Özetle, göndericinin başka alıcılara gönderisinden de fiyat tespiti yapılamazsa fiyat Gümrük İdaresince belirlenerek vergilendirme ve diğer prosedürler buna göre tesis edilir.

Yurt Dışından Posta Yoluyla Gelen İlaçlar

Alıcı şahsın hastalığının tedavisiyle alakalı gerekli belgeler Gümrük İdaresine sunulduğunda (sağlık kuruluşundan alman rapor, doktor raporu veya reçete vb) ilaçların girişine 2014/7 sayılı Genelgenin 7. Fıkrası kapsamında izin verilecektir.

Posta Yoluyla Getirilerek Yurda Sokulamayacak Eşyalar

 • Cep Telefonu
 • Takviye Edici Gıdalar
 • Kozmetik Maddeleri (Bkz. 30/3/2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5324 sayılı Kozmetik Kanununun ikinci maddesi)
 • Tütün Mamulleri
 • Elektronik Sigara
 • Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve benzeri aletler
 • Canlı Bitkiler

Yurtdışından sipariş verdiğim gönderinin vergisini ödemek için gümrük idaresine gitmem gerekiyor mu? 

Gönderinizin bedelinin 1500 EUR’ya kadar olması ve ticari nitelik taşımaması durumunda, tahsil edilecek maktu vergiye ilişkin olarak posta idaresi veya hızlı kargo firmaları gönderinin alıcısına bilgi vermekte olup, vergilerin ödeneceğinin alıcı tarafından kabul edilmesi halinde gönderi alıcının kapısında teslim edilirken vergisi ödenmektedir.

Yukarıda kıymet limiti ifade edilen eşyanın ticari nitelikte olması yahut ticari nitelikte olmayan eşya kıymetinin 1500 EUR üzerinde olması durumunda ise, ithalat mevzuatı hükümlerine tabi tutulmakta olup gümrük işlemleri için ilgili gümrüğe müracaat yahut bir Gümrük Müşavirine vekalet vererek işlemlerin tesis edilmesi gerekmektedir.

Final

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılabileceği üzere, yurt dışından posta ve hızlı kargo yoluyla gelen ürünleri kriterleri kapsaması durumunda muafiyet ile yahut serbest dolaşıma giriş beyanı ile maktu vergilerini ödemek suretiyle yurda sokmak mümkündür.

Ancak hangi tip ürünlerin yurda giremeyeceği, getirilecek ürünlerin Türkiye’de yürürlükte olan mevzuatlar kapsamında maruz kalacağı prosedürler ve vergiler de dahil olmak üzere tüm gümrük süreçleri hakkında siparişinizi tamamlamadan önce gümrük müşavirinize danışmanız işlemlerinizin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesi konusunda büyük fayda sağlayacaktır.

Özellikle yurt dışındaki bazı Elektronik Ticaret Siteleri tarafından satış kaygısıyla eşyanın fiyatı düşük gösterilmekte ve Türkiye’ye girişinde gümrükte bununla ilgili sorun yaşanmayacağına dair yanıltıcı beyanlara itibar edilmemesi gerekmektedir.Gümrük müessesesinin eşyanın fiyatını belirlemek için yerleşik prosedürleri olduğunun bilinmesi, olası mağduriyetleri ve hukuki süreçleri önlemek açısından önem teşkil etmektedir.

Kaynaklar:

-4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar – 2009/15481 (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.)

-Genelge No: 2014/7 (Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya.)

CODE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

 

Sayfa başına kaydırma butonu.